[ POLİTİKALARIMIZ ]

Sürdürülebilirlik İlkeleri

 • Otelimizde yürütülen faaliyetler sonucu oluşan her türlü atığın kaynağında ayrıştırılması, toplanması, geçici depolanması, geri kazanımı, taşınması ve bertaraf sonrasında kontrol edilmesini sağlamak.

 • Doğal kaynakların kullanımı sırasında çevreye verilen zararı en aza indirmek. Yönetim sistemlerimiz ve hedeflerimizle sürekli büyümek ve gelişmek, sürdürülebilir performans kriterleri oluşturmak

 • Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri en aza indirmek ve çevre kirliliğini önlemek için her türlü izleme, ölçüm, analiz ve kontrolü yaparak çevre ile ilgili tüm yasal düzenlemeleri yerine getirmek.

 • Politikalarımızı, bölge halkının yanı sıra sivil toplum kuruluş, kurum ve kuruluşlarının istek ve çalışmalarını da dikkate alarak şekillendirmek.

 • Çalışanlarımızda çevre bilinci oluşturmak için sürekli bir eğitim programı uygulamak Sürdürülebilirlik için oluşturulan “Sürdürülebilirlik Ekibi” sürekli iyileştirme için gerekli çalışmaları yapar, ilgili çalışmaları ekip liderine raporlar ve ekip lideri yapılacak çalışmalar hakkında sunumlar yapar. üst yönetime yapılır.

[ POLİTİKALARIMIZ ]

Vizyon, Misyon ve Değerler

 • VİZYONUMUZ

  Güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışı ile misafir memnuniyetini ön planda tutarken, sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi hedefleyen, çevreye duyarlı, sosyal sorumluluk bilinciyle sektöründe lider, yenilikçi ve kurumsal marka.

  GÖREVİMİZ

  Misyon, evrensel bir anlayışla kaliteli hizmet sunarak misafir memnuniyetini sağlarken ülke turizminin gelişmesine katkıda bulunmaktır.

  DEĞERLERİMİZ

  Dürüstlük: Bizim için dürüstlük, şirket içinde ve dışında uygulanan politikalarda saygınlıktan asla ödün vermemek anlamına gelir.

  Girişimcilik: Dünü ve bugünü değerlendirmek, yarın için planlar yapmak, yeniliklere ve yeniliklere öncülük etmek.

  Eğitim: Her türlü gelişmeyi takip ederek çağın gerisinde kalmamaktır.

  Değişime Açıklık: Bilimsel gelişmeleri takip etme ve uygulama konusunda ön planda olmayı hedeflemek.

  Şeffaflık: Şeffaflık, uygulamalarda toplumsal değerlere katkıyı ön planda tutarak çalışanların ve işbirliği yaptıkları kuruluşların ihtiyaç duyduğu güveni sağlar.

  Bireylere Saygı: Ayrım gözetmeksizin her bireye eşit davranmak.

[ POLİTİKALARIMIZ ]

Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda ve Çevre Güvenliği Politikası

Misafir memnuniyetine verdiğimiz önemle Turizm ve Otelcilik Sektöründe kalitemizi ortaya koyabileceğimize inanıyoruz. Misafirlerimizin memnuniyetini düzenli olarak takip eder, misafir istek ve önerileri doğrultusunda Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda ve Çevre Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini takip ederek hizmetimizi etkin bir şekilde gerçekleştiririz.

Tesisimizde gerçekleştirilen her hizmette çalışanlarımızın ve misafirlerimizin güvenliğine ve sağlığına özen gösterir; Bu anlayışın uygulanabilir olması için Kalite, Misafir Memnuniyeti, Gıda ve Çevre Güvenliği konularında oluşturduğumuz hedefler doğrultusunda çalışmayı ilke edinmekteyiz. Tesisimizde servis edilen her yemeğin satın alınmasından sunumuna kadar misafirlerimizin ve personelimizin güvenliği için gerekli yasal mevzuatlar ve misafir koşullarını yerine getirerek güvenli gıda sağlamayı taahhüt ederiz. biz uymak

Faaliyetlerimiz sırasında tesisimizde doğayı korumak ve çevreye verdiğimiz etkileri önlemek için Çevre Mevzuatı ve misafir gereklilikleri. Faaliyetlerimiz sırasında oluşan tüm atıkları yasal mevzuatlar çerçevesinde ayrıştırmayı ve bertarafına katkıda bulunmayı, gereksiz su, elektrik, enerji ve kimyasal tüketimini kontrol altında tutmayı taahhüt ederiz. Tedarikçiler, satın alma sürecinde çevresel faktörler dikkate alınarak seçilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu politikaların gerçekleştirilmesinde personelimizin hayati bir role sahip olduğunu biliyor, eğitimlerine ve gelişimlerine önem veriyoruz. Eğitimli, bilgili, kendine güvenen, saygılı ve kalıcı bir insan kaynağının misafirlerimizin tercihlerinde önemli rol oynayacağı bilinciyle, misafirlerimizi ve yönetim sistemlerini gözden geçirmeyi ve geliştirmeyi ilke ediniriz.

Geri kazanım, imha ve imha sonrası süreçlerin kontrolünü sağlıyoruz. Kimyasalların doğru yerde doğru miktarda kullanılmasını sağlamak için periyodik olarak personel eğitimlerimizi düzenleyerek gerekli ekipman ve depolama koşullarını sağlıyoruz. Doğal kaynakların doğru kullanımını sağlamak için teknolojik gelişmeleri takip eder ve uygularız. Su, elektrik ve kimyasal tüketimimizi düzenli olarak takip ediyor ve sapmalar durumunda düzeltici aksiyonlar uyguluyoruz. Otel olarak yürüttüğümüz tüm sürdürülebilir çevre çalışmaları hakkında misafirlerimizi bilgilendirir.

Sosyal ve toplumsal çalışmalarımızı teşvik ederek ve davet ederek cesaretinizi istiyoruz. Misafir memnuniyeti anketlerinde çevre başlığı altındaki sorularımızı iyileştirmek için geri bildirimlerini alıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla sürdürülebilir turizmi desteklemek ve olabildiğince fark yaratarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu kaliteyi artırmaya ve kaynakları korumaya yardımcı olmayı hedefliyoruz.

[ POLİTİKALARIMIZ ]

Çalışan ve İnsan Hakları Politikası

World Class Airport Hotel, tüm insanların hak ve onur açısından eşit ve erişilebilir olduğu anlayışından hareketle, ulusal ve uluslararası mevzuat ve düzenlemelere uygun, adil bir çalışma ortamı yaratmayı ve sürdürmeyi en önemli önceliklerinden biri olarak görmektedir.

Çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz, bölge halkımız ve diğer tüm iş ortaklarımız ile ilişkilerimizde insan haklarını gözetme ve koruma sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve onları bu konuda duyarlı olmaya teşvik ediyoruz. World Class Airport Hotel'de çalışan herkes, yasal olarak tanınan tüm hak ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanır.

Cinsiyet, dil, ırk, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, zenginlik, doğum, medeni durum, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı ayrımcılık dahil olmak üzere hiçbir ayrımcılık veya taciz hoş görülmez.

Oryantasyon eğitim programına tüm çalışanlarımız dahil edilir ve tesisimiz, kurallarımız, imkanlarımız, fırsatlarımız ve beklentilerimiz anlatılır.

Çalışanlarımızın katılımını sağlamak için öneri talep formu oluşturulmuştur. Bu sayede tüm çalışanlar, sistemin iyileştirilmesine yönelik öneri ve taleplerini yazılı olarak Üst Yönetim'e iletmektedir. Üst yönetim, gerektiğinde toplantılar düzenleyerek çalışan ihtiyaçlarını sürekli gözden geçirir. Çalışanlarımızın, misafirlerimizin ve tedarikçilerimizin güvenliğini sağlamak, İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarımızın öncelikli amacını oluşturmaktadır.

İlkelerimiz:

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi uyarınca faaliyet gösteriyoruz. Bölgesel ve yerel tedarikçileri ve ortakları tercih edin.

We are training our employees regularly on labor standards and human rights issues.

Çocuk işçi çalıştırmıyoruz.

Eşit ve standart koşullarda çalışma imkanı sağlanmaktadır.

Yasaklayıcı düzenlemeleri ve standartları karşılayan bir ücretlendirme politikası sürdürüyoruz. Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı temel alan adil ve şeffaf bir işe alım politikamız var.

İşe başladığımızda şikayetlerimizi ve disiplin prosedürlerimizi tüm çalışanlarımıza ileteceğiz.

Tüm çalışanlarımıza mesleki ve kişisel gelişimleri için eğitim olanakları sağlarız.

İşyerinde refahlarını artırmak için çalışanlardan geri bildirim topluyoruz. Tesisimizde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için tüm çabalarımızı geliştirmeye kararlıyız.

[ POLİTİKALARIMIZ ]

İletişim Politikası

World Class Airport Hotel, yerel topluluğumuzu desteklemeye ve onlarla birlikte çalışmaya kendini adamıştır.

Tesisimizdeki her hizmeti, destinasyonun kültürünü, mirasını ve yerel ekonomisini korumaya ve tanıtmaya yardımcı olacak şekilde yürütmeye kararlıyız.

Yerel halkımızla sürekli iletişim halinde olmanın, yerel halkın refahına ve yaşam alanlarına katkıda bulunduğuna inanıyoruz.

Yerel kültüre, geleneklere ve yaşam biçimine saygı duyarak ve koruyarak yerel ekonomiyi ve toplumu iyileştiren girişimleri desteklemeyi amaçlıyoruz.

Hedeflerimize ulaşmak için:

Misafirlerimizi destinasyonun tarihini, kültürünü, geleneklerini ve yerel topluluğumuzla birlikte sunulan yerel ürün ve hizmetleri keşfetmeye teşvik ediyoruz.

Misafirlerimize tesis dışında yerel halk, flora ve fauna ile ilgili sorumlu davranma konusunda rehberlik ediyoruz.

Mümkün olduğunca yerel ve bölgesel ürün ve hizmetleri satın alma politikamızda belirtilen şekilde tercih ediyoruz.

İşe alım sürecinde yörede yaşayan kişiyi tercih ederek yöre halkına iş imkanı sağlamaktayız.

Sosyal sorumluluğun öneminin ve toplumdaki öncü rolünün bilincinde olarak sosyal sorumluluk projelerine katılıyoruz.

Tesisimizde sosyal entegrasyon konusundaki tüm çalışmalarımızı iyileştirmeye kararlıyız.